Lyrics sorted by albums (click album cover)

Antique, 1999.12.25

 Tsuuzetsu, 2002.06.10

Aishuu, 2001.12.25

Homurauta, 2002.10.18

Zekuu, 2003.09.03

Kuchiki no Tou, 2004.09.01

Houyoku, 2005.11.23

6, 2006.04.26

Gokusai, 2006.12.06

Shion, 2008.03.26

Kyuutai, 2009.03.04

Karma, 2010.10.06

Cover Tracks